วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2552

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการเรียนฟรี 15 ปีนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี 1.ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร

2.ทำให้เด็กไทยทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษา

3.เพิ่มคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย

4.เป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

ข้อเสีย

1.ทำให้เป็นภาระของชาติที่คนรวยก็ใช้สิทธิ์นี้

2.โอกาสในการนำเงินไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์มีมากขึ้น

3.การส่งเงินล่าช้าไม่ทันการใช้จ่ายช่วงเปิดเรียนแนวทางแก้ไข

ควรตรวจสอบและประเมินผลทุกขั้นตอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น